Leveringsvoorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons aangegane transacties, tenzij schriftelijk door ons uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
In gevallen, waarin op sommige punten van de Algemene Voorwaarden is afgeweken, blijven de overige VOORWAARDEN van kracht, ook zonder dat dit  uitdrukkelijk is vermeld.

Aanbiedingen

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn al onze offertes, prijscouranten en opgegeven levertijden vrijblijvend en approximatief. Voor  constructiewerk, dat op tekening van derden wordt uitgevoerd aanvaarden en hebben wij geen enkele verantwoordelijkheid, ook indien wij daarin hebben geadviseerd, behoudens grove schuld onzerzijds. De door verkoper getoonde en/of afgegeven monsters gelden slechts als aanduiding van de soort der  goederen. Geringe kleurafwijkingen van de geleverde goederen t.o.v. de monsters zijn toegestaan.

Leveringen

Levering geschiedt af bedrijf. De overeenkomst komt eerst tot stand, zodra de kooporder (of een andersoortig contract) door onze onderneming schriftelijk voor akkoord is bevestigd. Een factuur is in casu een schriftelijke bevestiging. De levertijd is vastgesteld in de verwachting, dat onze onderneming kan blijven arbeiden als ten tijde van de orderbevestiging en de nodige materialen ons tijdig worden geleverd. Wanneer de levering in gedeelten geschiedt, zal iedere levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd, met alle rechtsgevolgen daarvan.  Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. Niet-tijdige levering geeft de opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid

Onze onderneming is nimmer verplicht tot vergoeding van middelijk of onmiddelijk geleden schade, welke dan ook, ontstaan door gebreken aan het uitgevoerde werk of gemonteerde en/of geleverde installaties. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade, welke dan ook, welke onstaat voor derden of goederen door de montage van geleverde goederen, tenzij er aan onze zijde zeer grove schuld of nalatigheid kan worden bewezen. Onze onderneming is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoring en andere kosten, derving van inkomsten, klantenverlies e.d.), door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de oplevering van het werk of de verkochte goederen. Opdrachtgever en/of koper verbindt zich onze onderneming te zullen vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding ter zake van de levering, het gebruik of de montage van goederen en/of installaties.

Eigendomsbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van verkoper tot dat betaling van het geleverde volledig heeft plaatsgevonden. Ook na levering als omschreven
blijven nog niet verwerkte of aan derden doorgeleverde goederen, waar deze zich ook mochten bevinden, ons eigendom en wordt de afnemer geacht de
goederen voor ons te houden, zolang afnemer niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons uit hoofde van welke overeenkomst ook, waaronder begrepen betaling van rente en alle kosten inclusief buitengerechtelijke.
De afnemer erkent het volle en vrije recht van onze onderneming om bij niet-stipte nakoming zijner verplichtingen te kiezen tussen opvordering in eigendom (d.w.z. terughaling zonder rechterlijke tussenkomst) van het geleverde met schadevergoeding en vordering tot nakoming der overeenkomst.
De dan door de opdrachtgever/afnemer verschuldigde schadevergoeding wordt door onze onderneming bepaald. De afnemer verklaart zich reeds nu 
voor alsdan akkoord met de door ons vast te stellen schadevergoeding, mits deze vaststelling niet in hoge mate onredelijk voorkomt.

Vervoer

Wanneer wij geen andere schriftelijke aanwijzigingen hebben ontvangen, wordt de wijze van verzending of vervoer door ons bepaald. Breuk, diefstal, verlies of andere schade, tijdens het transport onstaan, worden door ons niet vergoed, ook niet indien wij "franco huis koper" leveren. Bij levering "franco huis geplaatst" zijn alle kosten van vervoer, hijswerktuigen, hulpmiddelen, arbeiders e.d. voor rekening van opdrachtgever. Elke afnemer dient zich derhalve behoorlijk tegen het transportrisico te verzekeren.

Opslag

Indien gereedzijnde goederen door oorzaken onafhankelijk van de wil van ons, niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, zijn wij
gerechtigd deze goederen voor rekening van risico van de afnemer op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaats gehad.

Betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling middels storting of overschrijving op een door de Rijk Magazijninrichting aangewezen bank- of girorekening, binnen de termijn als op de factuur gesteld. De op onze bank- of girorekeningafschrift aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de wederpartij van rechtswege in verzuim, en is de Rijk Magazijninrichting gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per maand aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen betaling vooraf of bij levering te vorderen.
Bij niet, of niet-tijdige betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen van de wederpartij, is wederpartij, buiten de koopprijs en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door niet betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan ons verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van de vorengenoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00 en zijn verschuldigd in ieder geval waarin wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Reeds door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling door wederpartij van de buitengerechtelijke kosten daadwerkelijk hebben gemaakt.

Vrijwaring

Elke opdrachtgever vrijwaart ons uitdrukkelijk voor alle schade, welke door het gebruik van de door ons geleverde goederen dan wel als gevolg van de door ons uitgevoerde werkzaamheden aan personen en/of goederen mochten ontstaan, behoudens  te bewijzen grove schuld onzerzijds.

Overmacht

In geval van overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst van ons niet kan worden gevergd, hebben wij het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk  te ontbinden onder bepalingen van de nog door de afnemer verschuldigde prijs, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten met instandhouding van de verplichtingen van de afnemer, zonder dat wij tot enige schadevergoeding verplicht zullen zijn. In elk geval worden geacht onder overmacht te behoren de volgende voorvallen: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, beschikkingen van hogerhand, staking en uitsluiting van werklieden, of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; voorts verstoring van de, ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, bestaande valutaverhoudingen, storingen in het bedrijf door brand, ongeval of andere voorvallen, vertraagde of niet-levering door leveranciers of vervoerders, alles onverschillig of deze en dergelijke omstandigheden bij verkoper of bij zijn leveranciers, onderaannemers of vervoerders hun invloed zouden doen gevoelen.

Rechtsbevoegheid

Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van levering aan het buitenland en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen, worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, zullen bij uitsluiting beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam behoudens daar waar de Kantonrechter de wettelijke competentie bezit.